Dekouvri Sarah Mindosa Augustin yon jèn antreprenèz ki pote pou nou pwogram DEPL

Sarah Mindosa Augustin gen 25 lane, siy aswolojik li se eskòpyon, li se yon moun ki kwè nan biznis, yon jèn fanm ki gen kouraj e ki pa janm sispann batay pou reyalize rèv li yo ki anpil e ki gran.

Se nan lekòl Imakile Konsepsyon (Immaculé Cnnception) Sarah fè etid primè li aprè li te ale nan Lise Mari Jàn (Lycée Marie-Jeanne) pou l fè etid segondè. Aprè li te tante fè etid avanse, li pase nan 2 inivèsite an Ayiti men l pa rete paske tout sa l te swete aprann e fè yo pat nan akò papa l. Konsa, Sarah Mindosa te oryante l nan etid lang, li diplome nan anglè lang Etazini e li sètifye kòm profesè anglè TESL (Teaching English as a Second Language), li sètifye kòm Assistant Executive e li se yon poliglòt, yon tradiktris, yon intèprèt, daprè sa jèn nègès sa ta rapòte bay redaksyon an.

Sarah rakonte istwa l, li eksplike dezi li pou l te reyalize rèv li se youn nan koz ki fè l pa t vle etidye nan inivèsite Ayiti,  se vre li te patisipe nan plizyè konkou leta jis pou fè papa l plezi, men tout lanmou l ak pasyon l se ansenye sa l pi renmen, e montre plizyè fasèt ladan l, kise LANG. Konsa jèn antreprenèz sa lanse yon inisyativ an 2019 ki pote non DEPL (Development Education of People for the Linguistic). Depi plis pase 3 lane l ap karese rèv sa, jounen jodi a li vini ak yon kou anglè a domisil, enskrispsyon yo komanse deja y ap fini 13 janvye sa. 

Se nan objektif pou fè diferans nan mond lengwistik la nan peyi l, Sarah Mindosa lanse inisyativ sa, li vle bati yon lòt jenerasyon, li vle montre nou jan sa bèl lè w aprann yon bagay ou metrize l e w ka pratike l san presyon avèk pasyon.

Sarah pa kache di kijan l yè de travay li ak pakou l, konsa li pataje ak nou istwa l an brèf e li vle pou ou menm k’ap li l, aprann de li e l ap tann ou nan nouvo mond aprantisaj lengwistik li kreye a ak pitit ou, nan DEPL.

Si gen moun ki enterese ak pwogram DEPL la yo ka kontakte Sarah nan (+509) 4845-3121 oubyen ekri l sou imèl sa depl9info@gmail.com pou w ka poze l kesyon sou enskripsyon ak plis detay sou kou a domisil la, e l ap raple w ke l vle fè pitit ou fè pati de premye gwoup nouvèl generasyon lengwistik sa.

By Ray Lynch

Web entrepreneur, communicateur, informaticien, coach en développement professionnel, fondateur de l'agence de communication Maktub, initiateur de la plateforme AyitiPlay Music, Ray est un visionnaire et un recruteur de pures talents, son charisme l'a permis de contribuer au développement et à l'évolution de nombreuses agences en ligne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.